Ekamille merkittävä strategiarahoitus OKM:ltä

Ke 27.06.2018 09:45

Opetus - ja kulttuuriministeriö, OKM, on myöntänyt 68 ammatillisen koulutuksen järjestäjälle kaikkiaan 34 miljoonaa euroa ns. strategiarahaa oppilaitosten toimintakulttuurin muutokseen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaiseksi sekä vastaamaan digitaalisen murroksen tuomiin haasteisiin. Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymä, Ekami, oli 10 eniten rahoitusta saaneen ammatillisen koulutuksenjärjestäjän joukossa ja sai rahoitusta 620 000 euroa.

”Reformin myötä ammatilliselta koulutukselta on vaadittu ja vaaditaan uudistumiskykyä ja todellista toimintakulttuurin muutosta, kun tarjontalähtöisestä ajattelusta siirrytään asiakas- ja kysyntälähtöiseen toimintaan. Työelämän lisääntyvä rooli koulutuksessa, nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin, opettajan työn muutos sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen mahdollistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä asettaa toiminnan kehittämiselle uudenlaisia haasteita. Yhdessä tekemisen kulttuurin luominen ja oman osaamisen jakaminen ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä.”, toteaa koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori, Sami Tikkanen.

”Kehittämistyötä Ekamissa on jo tähänkin saakka ohjannut ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet ja niiden toimeenpano. Ekamin kehittämishankesalkku on tälläkin hetkellä merkittävä eli 1,47 miljoonaa euroa käsittäen 22 projektia. Kehittämistavoitteet ovat liittyneet mm. keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, yksilöllisiin ja joustaviin koulutuspolkuihin, kumppanuuksiin työelämän kanssa, digitaalisuuden hyödyntämiseen, tilojen käytön tehostamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, valmentavaan johtamiseen sekä asiakaslähtöisen kulttuurin ja viestinnän kehittämiseen.”, Tikkanen jatkaa.

OKM:n rahoituksen turvin Ekamin organisaatio- ja toimintakulttuuria kehitetään edelleen kohti avointa kokeilukulttuuria ja reaaliaikaista tiedon jakamista. Koulutuskuntayhtymän fyysisiä ja virtuaalisia tiloja kehitetään niin, että ne mahdollistavat uudenlaisen pedagogiikan, kuten tiimioppimisen ja -ohjauksen ja digitaalisen oppimaiseman hyödyntämisen.

Ekami kehittää myös entistä ketterämpiä toimintatapoja sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista läpi koko organisaation. Digitaalisten alustojen ja prosessien laaja käyttöönotto sekä fyysisten ja virtuaalisten työtilojen kehittäminen yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi ovat kriittinen osa tätä kehitystyötä.

Kehittämistyötä lähdetään toteuttamaan koko organisaation tasolla kolmen eri lähestymistavan kautta:

  1. Ammatillisen koulutuksen pedagogiikan ja toimintatapojen uudistaminen sekä digitalisaation opetuskäytön systematisointi osana uuden toimintakulttuurin luomista
  2. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tapojen ja kanavien uudistaminen tukemaan toimintakulttuurin muutosta
  3. Uudistetaan fyysisiä ja virtuaalisia sekä digitaalisia työtiloja uuden toimintakulttuurin mahdollistamiseksi

Ekami tavoittelee kehittämistoiminnalla kulttuuria, joka suuntaa vahvasti tulevaisuuteen ja edistää kykyä jatkuvaan uudistumiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä edistää yhteisöllistä tiimityöskentelyä. ”Haluamme osaltamme rakentaa alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia, sekä vastata työelämän tarpeisiin yhä ketterämmin.”, toteaa Sami Tikkanen.

Jaa