Finders – etsivä nuorisotyö | Finders

Finders – etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö Finders toimii osana Ekami konsernin hallinnoimia, nuorten työpajatoimintaa tuottavia, Rannikkopajoja. Rannikkopajojen tulosyksikön johtajana ja etsivän nuorisotyön esimiehenä toimii työpajajohtaja Virpi Jonsson. Rannikkopajat on tehnyt oman sopimuksen alueen kuntien kanssa työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä ja toteuttaa sitä erillään koulutuksen järjestäjän tehtävistä. Toimintaa ohjaa myös Rannikkopajojen moniammatillinen ohjausryhmä, jossa on alueen kuntien, keskeisimpien sidosryhmien sekä nuorten edustaja. Lisäksi etsivästä nuorisotyöstä on edustus kuntien monialaisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen kokouksissa.

Asiakkuus

Etsivän nuorisotyön asiakkuuteen ohjaudutaan hyvin monella eri tavalla ja eri kautta. Viimeaikoina yhteydenotot sosiaalitoimen kautta ovat lisääntyneet.

Asiakkaita etsiville ohjautuu

  • oppilaitoksista,
  • huoltajan tai sukulaisen ilmoituksesta,
  • nuorten työpajatoiminnan kautta,
  • te-toimistosta sekä
  • nuoret ottavat itse yhteyttä. 

Lain velvoittamia ilmoituksia tulee oppilaitosten ja muiden toimijoiden lisäksi puolustusvoimilta ja siviilipalveluskeskuksilta. Lainvelvoittamista ilmoituksista keskimäärin yli 60 % tavoitetaan, heistä noin kolmasosan kanssa aloitetaan työskentely etsivän nuorisotyön yksilövalmentajien kanssa. Tavoitetuista nuorista vain muutama prosentti kieltäytyy kokonaan etsivän nuorisotyön avusta ja noin kolmasosalla on positiivinen tilanne eikä ohjauksen tarvetta ole. 

Finders tukena, jos opinnot keskeytyvät

Ammatillinen koulutus on yksi suurimmista etsivään nuorisotyöhön ohjaavista tahoista. Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa oppilaitokset yksilöllisiin polkuihin, jolloin etsivän nuorisotyön merkitys korostuu. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on alueen ammatillinen oppilaitos, jonka kanssa etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä. Erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina ja myös se on näkynyt etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden määrässä.

Vaikka Ekamissa onkin panostettu keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen, on tästä huolimatta ammatilliset opintonsa keskeyttäneiden määrä ollut kasvussa. Etsivän nuorisotyön ottaminen mukaan jo varhaisessa vaiheessa tukeekin opinnoissa pysymistä sekä valmistumista.

Toiminta

Etsivän nuorisotyön painopiste on suorassa asiakasohjaustyössä. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa toiminnan perustana ovat nuoren tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Nuori suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tilannettaan ja sen etenemistä yhdessä etsivän nuorisotyön yksilövalmentajan kanssa. Ohjauksen päämääränä on löytää nuoren kasvua, kehitystä ja hyvinvointia parhaiten tukeva ratkaisu, jonka kautta nuori itse aktivoituu. Etsivän nuorisotyön piiriin voi hakeutua taustasta riippumatta kuka tahansa kohderyhmään kuuluva nuori ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä alueen palveluverkostojen kanssa, jotta asiakkaiden tilanteisiin löydettäisiin sopivin ratkaisu. Etsivän nuorisotyön liikkuva ja joustava työote sekä laaja verkostotyöskentely, on saanut hyvää palautetta ja se on koettu etsivässä nuorisotyössä toimivaksi toimintatavaksi. Etsivä nuorisotyö on toiminut neljän kokoaikaisen työntekijän voimin syksystä 2012 lähtien. Tämä on mahdollistanut työparitoiminnan sekä osaltaan vahvistanut myös työn asemaa ja toimintamallien kehittämistä seudulla. 

Seuraa meitä

Facebook: Finders Etsivä nuorisotyö
Instagram: Findersetsivat

Jaa