Sosiaalisen vahvistamisen mittarit

Into Ry on kehittänyt sosiaalisen vahvistumisen mittarin Sovarin työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Sovari tuottaa organisaatiokohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia tuloksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.

Sovarin tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikuttavuutta rahoittajille ja sidosryhmille. Valtakunnallisen vertailutiedon avulla organisaatiot voivat hyödyntää Sovaria myös oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa työpajapalveluiden ja etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikuttavuudesta.

Finders etsivän nuorisotyön palaute ja vaikuttavuus vuosi 2020

Sovariin vastanneet nuoret ovat yleisesti hyvin tyytyväisiä etsivien tarjoamaan ohjaukseen ja tukeen. Etsivä nuorisotyö Finders on saanut erittäin hyvän keskiarvon 4,8 (valtakunnallinen 4,6) asteikolla 1–5 ohjauksen kokonaisarviona. Tulosten mukaan ohjauksessa toteutuu hyvin sujuvan tavoittamisen, luottamuksen ja kuulluksi tulemisen periaatteet.

 

Sovariin vastanneista nuorista 100 % on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla jollain elämänsä osa-alueella.
79 % on kokenut sosiaalista vahvistumista arjen asioiden hallinnassa, 89 % opiskelu- ja työelämävalmiuksissa ja 89 % elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa.

Esimerkkejä sosiaalisen vahvistumisen konkreettisista kokemuksista: 

52 % hoitaa arjen asioita aiempaa omatoimisemmin. 

52%  hoitaa omia raha-asioitaan aiempaa paremmin. 

60 % haluaa aiempaa enemmän hakeutua opiskelemaan.

56 % on myös saanut selkeyttä opiskeluvaihtoehtoihin.
 
69 % kokee halunsa hakeutua työelämään lisääntyneen.

52 % vastaajista koki saaneensa lisää rohkeutta omien mielipiteidensä esille tuomiseen.   

63 % luotti entistä vahvemmin selviävänsä eteen tulevista ongelmista elämän varrella.

59 % osaa nähdä aiempaa paremmin hyviä ominaisuuksia itsessään. 

63 % kokee aiempaa enemmän osaavansa itse tehdä hyvin joitakin asioita. 

65 % tuntee voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä aiempaa enemmän. 

Toiminnan vaikutuksesta ja laadusta kertoo erityisesti se, että 100% vastaajista suosittelisi etsivää nuorisotyötä Finders myös kaverilleen.

 

Jaa