Oppivelvollisuuden laajeneminen

Yleistä oppivelvollisuuden laajenemisesta

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.
 

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Oppivelvollisuusiän nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Oppivelvollisuuden laajeneminen Ekamissa

Ensimmäiset oppivelvolliset opiskelijat aloittivat opintonsa Ekamissa elokuussa 2021. Peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat pääsääntöisesti vuonna 2005 syntyneet kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppilaiden välisiä oppimiseroja sekä lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto, ja siten paremmat edellytykset jatko-opintoihin siirtymiseen, työllistymiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Ekamissa oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa (perustutkinnot ja ammattitutkinnot). Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppivelvollisuuden suorittamiseen soveltuvat myös laissa määritellyt nivelvaiheen koulutukset. Ekamissa oppivelvollisille suunnattu nivelvaiheen koulutus on VALMA-koulutus. 1.8.2022 käynnistyy uusi nivelvaiheen koulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA, joka yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (Ekamissa ammatillinen tutkinto tai kaksoistutkinto).

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä opinnoissa välttämättömät tarvikkeet ovat opiskelijalle maksuttomia. Elokuussa 2021 opintonsa Ekamissa aloittavat oppivelvolliset opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet sekä välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja lupakortit. Erityisvälineet, kuten musiikkialan soittimet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Maksuttomuus kestää sen ikävuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen ole suorittanut ammatillista tutkintoa tai kaksoistutkintoa. Opetus ja ruokailu ovat kaikille ammatillisissa perustutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa opiskeleville oppivelvollisille maksuttomia.

 

Yleistä tietoa aiheesta:

Opetus- ja kulttuuriministeriö - Oppivelvollisuuden laajentaminen

Opetushallitus - Perustietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta

Oppivelvollisuuslaki

Jaa