KOKKA - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Projektin kesto

1.5.2020-31.10.2022

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus, ESR

Toteuttajat

LAB ammattikorkeakoulu Oy, koordinaattori
Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto, LUT
Saimaan ammattiopisto Sampo
Cursor Oy
Ekami, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
XAMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kouvolan seudun ammattiopisto
Kouvola Innovation
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr

Kohderyhmä

Kaakkois-Suomen eri alojen yritykset, jotka haluavat vahvistaa kv-osaamistaan ja rekrytoida uusia työntekijöitä. Kansainvälisiä valmiuksia omaavien yritysten johto- ja HR-henkilöstö sekä muu henkilöstö. Kansainväliset osaajat, jotka opiskelevat tai ovat valmistuneet Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson korkeakouluista, toisen asteen oppilaitoksista tai aikuiskoulutuksesta. Kaakkois-Suomen alueen sosiaalisen toimintaverkoston organisaatiot, esimerkiksi opiskelijajärjestöt ja alueen muut järjestötoimijat sekä välillisesti muut hankkeen rajapinnassa toimivat organisaatiot.

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena on synnyttää Kaakkois-Suomeen palvelupolkumalli/toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen. Kehitysprosessissa rakennetaan yrityksiä ja muita toimijoita yhdistävä sekä kansainvälistymistä tukeva avoin osaajaverkosto, joka tuottaa tulevaisuusymmärrystä ja uusia ratkaisumalleja ja tukee kv-osaajien kiinnittymistä alueen sosiaalisiin verkostoihin.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston osahankkeen tavoitteena on:

 • Ekami osallistuu hankkeen eri työpakettien (WP) toteuttamiseen,
 • Ekami on mukana erityisesti Kotka-Haminan seudun osalta rakentamassa Talent Hub-yhteistyöverkostoa, jolla vastataan alueen tarpeeseen lisäämällä kansainvälisten osaajien ja paikallisten toimijoiden kohtaamista,
 • Verkostotyön avulla luodaan alueellista vetovoimaa ja lisätään kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostusta jäädä alueelle. Verkostotyön kautta luodaan toimintamallipohja, jossa oppilaitosten ja yritysten väliset tarpeet sekä tarjonta kohtaavat,
 • Ekami hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimusaineistoa ja luo toimintamalleja, jotka huomioivat eri kulttuuritausta tulevien henkilöiden kanssa työskentelyn. Ekami on mukana synnyttämässä alueellista kansainvälisiä opiskelijoita houkuttelevaa osaajayhteisöä. 

Toteutus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston konkreettiset toimenpiteet osahankkeen tavoitteisiin ovat:

 • Selvitetään toisen asteen koulutukseen liittyvä taustatieto, joka tukee hankkeen toteutusta Kotkan-Haminan seudulla,
 • Selvitetään kansainvälisten osaajien ja heidän perheiden tarpeet ja seudulla viihtymisen osatekijät yleisesti ja erityisesti omalla toiminta-alueella sekä tehdään vertailu alueelle jääneistä/lähteneistä iän, sukupuolen, ammatin ja mahdollisesti lähtömaan perusteella,
 • Selvitetään hankkeeseen mukaan lupautuvien Ekamin yhteistyöyritysten ja muiden työnantajien tarpeet kv-opiskelijoiden kohtaamisessa ja sen kehittämisessä,
 • Selvitetään alueellinen viranomaisverkosto,
 • Analysoidaan toimintojen sujuvuus alueelle muuttavien henkilöiden näkökulmasta,
 • Työstetään selkeä ohjeistus kohderyhmää varten ja toteutetaan informaatiotilaisuuksia ja -materiaaleja, toimintamalleja sekä kehitetään muuta toimintaa eri kohderyhmien tarpeisiin,
 • Laaditaan selvitys yhteistyöyritysten ja muiden työnantajien tarpeista kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisessa ja sen kehittämisessä,
 • Tunnistetaan viranomais- ja yhteistyöverkosto sekä nykyisen toiminnan että kehittämistarpeiden kuvaus,
 • Selvittelyjen/haastattelujen pohjalta syntyneiden kehittämistarpeiden määrittely ja ratkaisumallien työstäminen a) oppilaitosyhteistyössä, b) yritysyhteistyössä, c) alueellisen verkoston toiminnassa,
 • Selkeytetään tavoitteiden mukainen Ekamin roolit ja toimintamahdollisuudet Talent Hub-verkostossa osallistumalla palvelumallin testaamiseen ja kehittämiseen yhdessä alueellisen verkoston kanssa.

Tulokset

 • Hankkeen tuloksena on tuotettu yhteistyömalli alueelliselle toiminnalle ja jatkuvan kehittämisen malli.  
 • On rakennettu osaajayhteisö ja osaajayhteisön toimintamalli.
 • On tuotettu kirjallista ja digitaalista materiaalia osana Talent Hub -yhteistyöverkoston toimintaa.

Yhteystiedot                                                                                

Projektipäällikkö Päivi Hännikäinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
paivi.hannikainen(a)ekami.fi
puh. 044 7467 766

Asiantuntija Essi Niskanen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
essi.niskanen(a)ekami.fi
puh. 050 582 5130

Jaa