Virtuaalisesti omalla polulla

Projektin kesto

1.9.2021 - 31.8.2023

Rahoittaja

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ESR (EU REACT) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteuttaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, hallinnoija
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Spesia

Kohderyhmä

Peruskoulunsa päättäneet ja toisella asteella ammattiin opiskelevat, sisältäen myös suomea toisena kielenä puhuvat oppijat sekä ammatinvaihtajat, työttömät ja tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA -oppijat.

Tavoite

Virtuaalisesti omalla polulla (VOP) hankkeessa luodaan henkilökohtaistettuja, autenttisia sekä immersiivisiä VR-oppimisympäristöjä edistämään opiskelijoiden digiosaamista, ura- ja työelämätaitoja.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uraohjaukseen uusia toimintamalleja, joka edistävät oppijoiden työllistymistä ja uravalintaa.

Hanke kohdistuu toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, jossa uraohjaus on pakollinen osa oppijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS)-prosessia. VR-ympäristössä voi tutustua eri ammatteihin itsenäisesti ja ohjatusti sekä niissä vaadittaviin kompetensseihin. 

Ekamin osatavoiteet

 1. Luoda avoin uraohjaukseen ja henkilökohtaistamiseen liittyvä virtuaaliympäristö, jonka käyttö tukee nuoria ja muita opiskelijoiksi aikovia oman ammattialan löytämisessä ja jossa he pääsevät kokeilemaan ammattialan työtilanteita ohjatusti tai itsenäisesti myös etäopiskelussa. ​Lisäksi vahvistetaan jatkuvan oppimisen mahdollisuutta.​
 2. Ympäristön avulla edistetään sekä opiskelijoiden, opettajien että ohjaajien ja valmentajien digitaalisia taitoja ja osaamista.​​
 3. Mahdollistaa ohjaustaitojen ja henkilökohtaistamisen harjoittelun opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstölle virtuaalisessa ympäristössä.​

Toteutus

 • Ekami vastaa Spesian kanssa virtuaaliympäristön toteuttamisesta uraohjaukseen ja yksilöllisiin tai ryhmän ohjaustilanteisiin. ​
 • Virtuaaliympäristö suunnitellaan huomioiden erilaiset oppijat, kuten maahanmuuttajat ja erityisen tuen tarvitsijat. ​
 • Ekamissa virtuaalisten ohjausympäristöjen kehittämisessä keskitytään erityisesti palvelualoihin, joissa covid-19 pandemia on vaikuttanut vahvimmin. ​
 • Palvelualoilla esim. asiakaspalvelutilanteet ovat yhteisiä kaikille aloille.​
 • Ympäristöjä pilotoidaan hankkeen aikana ja kehitetään kerättävästä palautteesta saatavan informaation myötä.​
 • Ekamin opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstöä osallistuu hankkeen aikana järjestettäviin sekä tekniikkaan että pedagogisiin ohjaustaitoihin keskittyvään koulutukseen.

Tulokset

 1. Valmiit uraohjaukseen ja henkilökohtaistamiseen keskittyvät virtuaaliympäristöt palvelualoille opiskelijoiden, opiskelijoiksi aikovien sekä opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstön käyttöön.​
 2. Virtuaalisiin yksilö- tai ryhmäohjaustilanteisiin osallistuvien opiskelijoiden (20-30 opiskelijaa) valmiudet toimia sekä digitaalisissa ympäristöissä että aidoissa työelämäympäristöissä kehittyvät. ​
 3. Opiskelijat myös varmistuvat omasta ammattialastaan ja hakeutuvat sen seurauksena koulutukseen itselleen sopivalle koulutusalalle.​
 4. Hankkeeseen osallistuvien opettajien, ohjaajien ja valmentajien taidot ohjata virtuaalisissa ympäristöissä paranevat ja vahvistuvat uraohjauksessa ja henkilökohtaistamisessa.​
 5. Pitkän tähtäimen vaikutuksena opiskelijoiden uravalinta helpottuu ja nopeutuu, sillä he voivat testata eri ammattialan mahdollisuuksia helposti. Väärien koulutusalojenvalinta vähenee ja sitä kautta koulutuksen keskeyttäneiden määrä laskee.  Koska opiskelija saa itselleen sopivan opiskelupaikan, hän myös motivoituu opiskeluun​

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Linda Jaatinen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
linda.jaatinen(a)ekami.fi
Puh. 044 755 5195

 

Jaa