Käynnissä olevat hankkeet | Finders

Käynnissä olevat hankkeet

Asiakkuuden hallinta - Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Hankkeen tavoitteena on Ekamin asiakaspalvelun kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi henkilöstön osaamista ja asiakaspalveluprosessia kehittämällä.

CoMET - Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Service

Hankkeen tavoitteena on yhdistää meri-simulaattorikeskukset Itämeren yli.

Digiaktorit

Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitusmiskehitystä.

Digiaskel

Hankkeen tavoitteena on digitaalisuuden hyödyntäminen ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja osaamisen arvioinnissa eri oppimisympäristöissä.

Dyto - Digitaalista yhteistä tekemistä yhteisiin tutkinnon osiin

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteisiin tutkinnon osiin materiaalia verkko-oppimisympäristöön, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Etiäinen - koulutustarpeiden ennakointi

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, jonka avulla oppilaitokset pystyvät nopeasti reagoimaan yritysten muuttuneisiin osaajatarpeisiin.

Green Data Center

Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisesti opiskeltava datakeskusopintoihin painottuva tutkinnon osa.

Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä - JYMY

Jaetaan verkostossa käytössä olevia muutosjohtamisen toimintamalleja, kokeillaan uusia toimintatapoja ja kehitetään osaamisen johtamisen dokumentointia.

Killat avoimesti verkossa

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa ja vahvistaa Ekamissa toimivan kiltakoulutuksen digiosaamista

KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Hankkeen tavoitteena on alueen koulutustoimijoiden yhteistyöhön perustuvan toimintamallin ja mekanismin luominen organisaatiorajat ylittävien osaamispolkujen tuottamiseen.

Ohjaamo Hamina - Oma polku aikuisuuteen

Hankkeen tavoitteena on moniammatillisen palvelupisteen, Ohjaamon, mallintaminen ja käynnistäminen, niin että nuorille löydetään tarkoituksenmukaisia ja joustavia polkuja koulutukseen ja työn pariin.

Parasta DigiTukea

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillisten koulutusten järjestäjien käyttöön kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset.

Parasta johtamista - itäinen verkosto

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen.

Parasta palvelua

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdenmukainen, kaikille koulutuksenjärjestäjille yhteinen oppisopimus- tai koulutussopimustoiminta ja palveluprosessi

Pärjään Pyhtäällä - Pyhtään Ohjaamo

Hankkeen tavoitteena on tuoda nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut saman katon alle. Vähentäen näin päällekkäistä ja turhaa työtä, edistäen uusien innovaatioiden syntymistä ja edistää konkreettisen yhteistyön syntymistä palveluntarjoajien välillä.

Prikka

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien ydinprosesseja: hakeutuminen, henkilökohtaistaminen, ohjaus ja tuki, osaamisen hankkiminen sekä osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi.

Retee

Hankkeen tavoitteena on yritysten kysyntään ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuvan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen.

Robots are us

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ohjelmoida kansainvälisissä opiskelijatiimeissä robotteja, jotka suoriutuvat puhtaanapidon tehtävistä.

TAHTI

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan.

Technology Playground for Future Jobs

Hankkeen tavoitteena on saattaa osaajat, koulutusorganisaatio, yritykset sekä teknologia-asiantuntijaverkostot luomaan uudenlaista innovaatioalustaa Technology Playgroundia.

Tiimioppimista työelämässä

Hankkeen tavoitteena on työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen osana opiskelijoiden yksilöllisten polkujen toteutusta.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla ja alan koulutuksen vetovoiman lisääminen logistiikka-alan koulutusta kehittämällä.

Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen.

VETO-TOP2 - laatukulttuurin kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on arvioida työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja luoda kehittämissuunnitelma järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan parantamiseen.

Yhessä

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisyysosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen

Jaa